Studia Podyplomowe Jogi Klasycznej mają charakter kwalifikacyjno-uzupełniający, gdyż adresatami studiów są przede wszystkim nauczyciele, trenerzy, psycholodzy, pedagodzy, filozofowie, specjaliści rekreacji, terapeuci, fizjoterapeuci oraz osoby zainteresowane praktykami jogi z minimum rocznym stażem. Absolwent studiów po egzaminie dyplomowym na podstawie pracy dyplomowej (samodzielnie opracowanej dysertacji o charakterze kulturowym, filozoficznym lub historycznym, albo projektu sesji, lekcji, kursu czy warsztatu jogi klasycznej) uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wraz z pełnym suplementem przedmiotów objętych programem studiów, wykazujących osiągnięcie kwalifikacji i uprawnień podyplomowych zgodnych z kierunkiem.

Absolwent Studiów Podyplomowych Jogi Klasycznej posiada wiedzę i kwalifikacje nauczycielskie odpowiednie do nauczania jogi klasycznej oraz nabywa zdolności identyfikacji i analizy zagadnień kulturowych, filozoficznych i psychologicznych dotyczących jogi klasycznej w zakresie historycznym i współczesnym. Ponadto, dysponuje podstawową wiedzą pedagogiczno-metodyczną, biologiczną i psychologiczną stanowiącą teoretyczne podstawy do prowadzenia aktywności, zarówno w obszarze edukacyjno-kształceniowym, jak i rozwoju oraz autokreacji człowieka. Absolwent zna od strony praktycznej podstawowe techniki jogi klasycznej oraz umie wyjaśnić ich działanie na organizm człowieka.

Absolwent nabywa umiejętności niezbędne w pracy tzw. instruktora jogi klasycznej. Posiada umiejętności opracowania scenariuszy sesji jogi klasycznej i ewaluowania wiedzy, umiejętności i kompetencji uczestników grup jogi klasycznej. Jest w stanie samodzielnie doskonalić swoje umiejętności zawodowe i rozumienie wartości etycznych oraz filozoficznych jogi.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w różnych placówkach, szczególnie w edukacji i szkolnictwie, ośrodkach i centrach rekreacyjnych, ochronie zdrowia i promocji zdrowia realizujących działania:

    • doradcze, negocjacyjne i oświatowe w odniesieniu do filozofii i jakości życia,
    • edukacyjne i kulturalne dotyczące prowadzenia sesji, lekcji czy kursów jogi klasycznej,
    • organizacyjne w powiązaniu z kreowaniem nowych form aktywności, regeneracji i wypoczynku.

Uzyskane uprawnienia zawodowe

Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje rozumienia teoretycznych założeń systemu filozoficznego jogi klasycznej, posługiwania się terminologią z zakresu jogi klasycznej oraz umiejętnościami jej adaptacji do praktyk jogi. Osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia potwierdzone zostaje świadectwem ukończenia Studiów Podyplomowych Jogi Klasycznej.