FILOZOFIA PODYPLOMOWYCH STUDIÓW JOGA KLASYCZNA

1. PROCES Praktyki jogi wywodzą się z Indii i stosowane są przez człowieka ponad trzy tysiące na całym świecie, ulegając modyfikacjom i dostosowaniu do nowych potrzeb.

2. UNIWERSALIZM Joga należy do uniwersalnych dóbr ludzkości, dlatego też we współczesnym globalnym świecie w sposób szczególny powinna łączyć ludzi o różnych poglądach, tradycjach kulturowych czy systemach wierzeń.

3. TRADYCJE Studia nie koncentrują się na szczególnej tradycji czy szkole jogi, wszystkie proponowane tradycje uzupełniają się wzajemnie.

4. RACJONALNOŚĆ Program studiów oparty jest przede wszystkim o racjonalne tradycje jogi uzupełniane przez zachodnie nauki o człowieku. Twórcy studiów odwołują się przede wszystkim do tych nurtów jogi współczesnej, które podejmują dialog z nauką (studia filologiczne oraz nauki medyczne i psychologiczne)

5. CAŁOŚCIOWOŚĆ Joga ujmuje człowieka holistycznie i jako system wiedzy i praktyk rozpatrywana jest na kilku poziomach: duchowym, filozoficznym, psychologicznym oraz cielesnym.

6. DOBROSTAN Głównym celem jogi w rozumieniu prowadzących studia jest nauka podstawowych psychosomatycznych praktyk jogi oraz filozofii jogi w kontekście szeroko rozumianego rozwoju osobistego, radzenia sobie ze stresem oraz ogólnej poprawy zdrowia.

7. INDYWIDUALIZACJA Studenci zachęcani są do indywidualnego podejścia do programu studiów, co oznacza możliwość szczególnej koncentracji na tych punktach programu, które sprzyjają ich własnej drodze rozwoju.

8. OTWARTOŚĆ Studia mają charakter otwarty, co oznacza, że istnieje możliwość modyfikacji programu w obrębie części zaproponowanych przez organizatorów treści, szczególnie w obrębie otwartych konwersatoriów.

9. ATMOSFERA Praca w obrębie praktyk jogi wymaga specyficznej atmosfery studiowania sprzyjającej uważności. Jest to możliwe przy zachowaniu wzajemnego szacunku i tolerancji dla inności w teoretycznym podejściu do filozofii jogi jak i w jej praktyce.

10. DOŚWIADCZENIE Prowadzący zajęcia praktyczne oraz wykładowcy są zarówno naukowcami zajmujący się jogą, jak i praktykami reprezentującymi różne tradycje i szkoły jogi, przekazującymi swoją wiedzę i doświadczenie innym.

11. UPRAWNIENIA Studenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych, ale nie oznacza to, że mają jakiekolwiek uprawnienia. Nie ma nic takiego jak uprawnienia do nauczania jogi, gdyż póki co, nie ma oficjalnie takiego zawodu jak „nauczyciel jogi”.

12. ORGANIZACJA Studentów obowiązują uniwersyteckie wymogi wynikające ze studiowania trybem podyplomowym podlegają takim samym rygorom jak studenci na wszystkich innych studiach o charakterze podyplomowym.

Lesław Kulmatycki, Nina Budziszewska

4 grudnia 2019