ZASADY II EDYCJI (2020/2021)

1). Rekrutacja będzie prowadzona w terminie sierpień-wrzesień 2020 r.

Termin rejestracji internetowej: 16.08-30.09.2020 r.

Termin składania dokumentów: 16.08-02.10.2020 r.

Termin rozpoczęcia studiów: planowany na październik 2020 r.

2). Zasady naboru:

W pierwszym kroku: kandydaci dokonują rejestracji na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl

W drugim kroku: kandydaci składają w Sekretariacie Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych (ul. Komuny Paryskiej 21, 50-451 Wrocław), następujące dokumenty:

– kwestionariusz osobowy (formularz rejestracyjny ON-LINE zamieszczony na stronie www.rekrutacja.uni.wroc.pl),

– kserokopie dyplomu poświadczoną notarialnie bądź przez jednostkę przyjmująca dokumenty, jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem,

– zaświadczenie lekarskie (lekarz pierwszego kontaktu) o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń jogi.

W trzecim kroku: kandydaci zapraszani są mailowo na rozmowę kwalifikacyjną, odbywającą się w lutym 2020 roku (informacja o terminie rozmowy zostanie wysłana mailowo). Zainteresowane osoby w czasie rozmowy kwalifikacyjnej powinny spełniać warunek niezbędny: minimum roczne doświadczenie w zakresie praktyki jogi wg dowolnej tradycji poświadczone: 1) sprawnością w wykonywaniu wstępnych pozycji jogicznych (wstępnych asan) – udzielony przez kandydata opis słowny wybranych przez komisję kwalifikacyjną asan, w przypadku wątpliwości kandydat może zostać poproszony o wykonanie asany, oraz 2) streszczeniem przebiegu sesji/zajęć jogi, w których dotychczas kandydat brał/bierze udział.

Rozmowa kwalifikacyjna uznana jest za zaliczoną, gdy kandydat wykaże się sprawnością w obu tych punktach. Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzje o przyjęciu na studia podyplomowe bądź o nieprzyjęciu, wskazując powody nieprzyjęcia.

Podczas pierwszego zjazdu wykładowego Uczelnia zawiera ze słuchaczem studiów podyplomowych umowę w formie pisemnej dotyczącą świadczenia usług edukacyjnych.

OPŁATY

Opłata semestralna: 1850 zł (3 semestry: 5550 zł)

Płatność dokonywana na indywidualne konto podane na umowie pisemnej dotyczącej świadczenia usług edukacyjnych, dostarczanej na pierwszym zjeździe wykładowym przez Kierownika studiów.